نوشته‌ها

سایت مالیات بر ارزش افزوده www.evat.ir دارایی

سایت مالیات بر ارزش افزوده www.evat.ir دارایی | سامانه امور مالیاتی

یکی از منابع درآمد دولت ، دریافت مالیات از بخش های مختلف اقتصادی است. بنابراین تداوم پرداخت مالیات در سایت مالیات ارزش افزوده ، باعث برنامه ریزی و خدمات رسانی مورد نیاز کشور در زمینه های مختلف می باشد ادامه مطلب …