نوشته‌ها

کتاب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم | آرین سیستم

کتاب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم + ماده ۱۶۹,۱۳۱,۵۷,۱۸۱,۱۰۳ | TAX

 یکی از ابزارهای مهم در سیاست های اقتصادی کشورهای رو به توسعه ، اظهارنامه مالیاتی می باشد که تغییر نرخ مالیات موجب تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. ادامه مطلب …