نوشته‌ها

سوابق تامین اجتماعی | آرین سیستم

مشاهده سوابق تامین اجتماعی از طریق اینترنت | فیش حقوقی بازنشستگان

سوابق تامین اجتماعی و واژه رفاه با صفت اجتماعی واژه ای است که از تحولات مدرن جهان برگرفته شده است. تامین اجتماعی به صورت ملموس تری با تحولات اقتصادی در ارتباط است و بیشتر از اینکه از تامین اجتماعی به عنوان مفهومی اجتماعی یاد شود به عنوان مفهومی اقتصادی در نظر گرفته می شود. تامین اجتماعی به عنوان زیرمجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست می باشد. ادامه مطلب …