نوشته‌ها

آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ۹۴ | آرین سیستم

آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ۹۶ + دانلود فرم pdf

اظهارنامه یک فرم خام و استاندارد مورد تأیید سازمان امور مالیاتی و به عبارت دیگر همان اظهارنامه مالیاتی است که گزارش مالی سازمان طی یک سال را ارائه می کند.
با توجه به آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که به ترتیب تا پایان ۳۱ خرداد و ۳۱ تیر است ، ادامه مطلب …